Sandgrav3

Medoplever du vigtigheden af dette arbejde med vores planter og vores ernæring, vil det glæde os hjerteligt hvis du har mulighed for at støtte vores arbejde økonomisk.

Både små og store beløb er meget velkomne.

Beløbet for et medlemsskab vurderer du helt frit selv. Et vejledende beløb kunne være kr. 200,- for perioden 29. september - 29. september.

Skriv gerne hvilket år dit medlems beløb dækker... Tak!       Eks. 20/21

Til de som oplever arbejdet ekstra vigtigt i en sådan grad, at det berører deres indre, kan vi tilbyde muligheden for at blive Livstids-Medlem for kr. 10.000,-.

Dermed vil du årligt blive indbudt til besigtigelse af planterne i deres udvikling og evt. andre arrangementer omkring arbejdet.

Vi har p.t. et plante samarbejde med 'Steffenskilde' - Danmarks ældste drevne biodynamiske landbrug - i det vestlige Sjælland, syd for Tissø, og et samarbejde med 'Marjatta's landbrug og gartneri i den østlige del af Sjælland ud til Præstø Fjord.

Endvidere har vi nu også et samarbejde med Karl Henning Mikkelsen på 'Højbo' ved Brande.

 

Alle medlemmer, uanset beløb, vil blive indbudt til korn og græs besigtigelse i juli måned.

Beløb indsættes på vores bankkonto:

 

Regnr.    9860           Kt.nr.  0000 610 690

 

Send også gerne en mail til vores mail koordinator Jesper Sloth på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med navn og mailadresse så vi kan invitere dig til plante besøg.

På forhånd tak! 

Foreningens CVR nr. er 38 10 36 52.

 

Håndtering af personoplysninger  i foreningen Artemisia 

Vi anvender følgende systemer:  

Windows Live Mail og Excel 

Hvordan er vores privatlivspolitik gjort let tilgængelig?  

På hjemmeside

Nedenstående skema udfyldes for ethvert system, der håndterer persondata i foreningen.  

Kopier dermed skemaet og udfyld det for det system, som der skal dokumenteres.  

  

Persondata som registreres  

Navn, adresse, telefon, mobil og e-mail  

Persondatatyper som findes i systemet  

Navn, adresse, telefon, mobil og e-mail

Med hvilket formål behandles oplysningerne *  

Registrering af medlemmer med henblik på

kontingentindbetalinger og udsendelse af nyhedsbreve o.lign.

Hvem har adgang til oplysningerne  

Foreningens formand, kasserer og mailkoordinator samt bestyrelsen  

Slettefrist for persondata    

Se privatlivspolitikken

Sker der videregivelse af data fra systemet - hvis ja til hvem  

 Nej

Andet relevant  

* De formål, der angives for hvert enkelt system, samles i foreningens privatlivspolitik   

Privatlivspolitik  

/ Seneste ændring foretaget 24.10.2018

Foreningen Artemisias dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningen Artemisia er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:   Tina Nørholt Hansen

           Adresse:   Flinterupvej 93, Flinterup, 4480 Store Fuglede

       Telefonnr.:   26 16 06 61

               Mail:   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

         Website:     www.Lysrod.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse

Modtagelse af personoplysninger  

Vi modtager oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af arrangementer og kurser
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

 

 

 

 

Foreningen Artemisia ved: 

Tina Nørholt Hansen,  tina.rytmisk@gmail.com